JA Mero - шаблон joomla Новости

อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาการจัดการเป็นผู้ประกอบการ

27 02 62

 

       เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30-16.00 น. ที่ผ่านมาสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายหอสมุด งานบริการสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและวิจัย โดยนางสาวเยาวดี โชติกะ เป็นวิทยากรอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยต่อไป ซึ่งฐานข้อมูลที่อบรมได้แก่ ฐานข้อมูล ThaiLis, ProQuset , EBSCO Discovery Service จำนวน 26 คน ณ ห้อง LAB 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/aAaFpV1MUeUZbvy67