JA Mero - шаблон joomla Новости

แจ้งบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ 2562 สำหรับสถาบันอุดมศึกษา

27 03 62

 

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอแจ้งฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) ที่ให้บริการประจำปีงบประมาณ 2562 สำหรับสถาบันอุดมศึกษา

          ในปีงบประมาณ 2562 นี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (ออนไลน์) ซึ่งมีฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในสาขาวิชาต่างๆ รวมถึงฐานข้อมูลเพื่อการอ้างอิง (Citation Database) เพื่อให้บริการกับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์และนักวิจัยในหน่วยงานได้ใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาและวิจัย จำนวนทั้งสิน 10 ฐานข้อมูลเป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ACM Digital Library                                                    ช่วงเวลาให้บริการ พ.ย. 2561 - ต.ค. 2562
 2. Web of Science                                                           ช่วงเวลาให้บริการ พ.ย. 2561 - ต.ค. 2562
 3. ProQuest Dissertation & Theses Global                 ช่วงเวลาให้บริการ พ.ย. 2561 - ต.ค. 2562
 4. SpringerLink – Journal                                               ช่วงเวลาให้บริการ ม.ค. 2562 - ธ.ค. 2562
 5. American Chemical Society Journal (ACS)              ช่วงเวลาให้บริการ ม.ค. 2562 - ธ.ค. 2562
 6. Emerald Management (EM92)                                 ช่วงเวลาให้บริการ ก.พ. 2562 - ธ.ค. 2563
 7. Academic Search Complete (ASC)                           ช่วงเวลาให้บริการ ม.ค. 2562 - ธ.ค. 2562
 8. EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text       ช่วงเวลาให้บริการ ม.ค. 2562 - ธ.ค. 2562
 9. Computer & Applied Sciences Complete (CASC)  ช่วงเวลาให้บริการ ม.ค. 2562 - ธ.ค. 2562
 10. ScienceDirect                                                              ช่วงเวลาให้บริการ ม.ค. 2562 - ธ.ค. 2562

         

             สำนักงานฯ ขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

 1. ข้อกำหนดในการเข้าใช้งานฐานข้อมูลดังกล่าวข้างต้น (ตามสิ่งที่แนบ) ซึ่งหากผู้ใช้งาน อันได้แก่ นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย ดำเนินการอื่นใดที่ขัดต่อข้อกำหนดแล้วจะส่งผลให้ผู้ให้บริการฐานข้อมูลดำเนินการปิดกั้นการเข้าใช้งานฐานข้อมูลดังกล่าวได้
 2. มหาวิทยาลัย/สถาบันสามารถตรวจสอบสถิติการใช้งาน รายละเอียดฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พร้อม URLคู่มือการใช้งาน และข่าวประชาสัมพันธ์ ได้ที่ http://www.uni.net.th/UniNet/referenceDB

27 03 621