JA Mero - шаблон joomla Новости

สวท. อบรม English for work

01 04 622

 

        เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาความรู้และทักษะภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนหลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ English for Work” ณ ห้องประชุมแคแสด 2 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานของบุคลากรและสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากสถาบันภาษา Baan Kru Jay เป็นวิทยากรในการอบรม

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/DW7DgRYCF5TW9Png9