JA Mero - шаблон joomla Новости

สวท. จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษแก่บุคลากร ครั้งที่ 1

23 04 62

 

        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 ให้แก่บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน โดยจะดำเนินการจัดทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง English Discoveries ระหว่างวันที่ 22 เมษายน ถึง 16 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ SCA 3 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ จัดสอบรอบละไม่เกิน 30 คน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาศักยภาพมนุษย์ เบอร์โทร. 1700