JA Mero - шаблон joomla Новости

อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ นศ.ปริญญาตรี

11 06 622

 

       วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายหอสมุด งานบริการสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและวิจัย โดยนางสาวเยาวดี โชติกะ เป็นวิทยากรอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3 เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยต่อไป ซึ่งฐานข้อมูลที่อบรมได้แก่ ฐานข้อมูล OPAC search,ThaiLis, ebooks on GALE, EBSCO Discovery Service ณ ห้อง LAB 1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/moCL37dAnjVP4XvD9