JA Mero - шаблон joomla Новости

สวท.เข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงานการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แบบเสมือน (Virtual Desktop Infrastructure)

04 06 62

 

        เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แบบ ( Virtual Desktop Infrastructure ) และเข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสีเขียว ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารได้เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ทดสอบประสิทธิภาพ และสามารถนำไปเป็นต้นแบบการอ้างอิงสำหรับการนำไปใช้ในมหาวิทยาลัยต่อไป ตามนโยบาย E-University ในยุคการศึกษา 4.0

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/FNzkXmjEBx7WgQc4A

 

04 06 621