JA Mero - шаблон joomla Новости

สวท.ศึกษาดูงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ “KMUTT - LM”

28 06 62

 

         เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยนางสาวสุนิษา เพชรจันทร์ รักษาการหัวหน้าสำนักงาน นางสาวสุภาวัลย์ วิจิตร รักษาการหัวหน้าหอสมุด และนางสาวปารณีย์สุรปิยวงศ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ศึกษาดูงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ “KMUTT- LM”ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอเกล้าธนบุรี ในงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 39(39th WUNCA)” ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/mfjdbnNA8gvdoiKz8