JA Mero - шаблон joomla Новости

สวท. จัดสอบวัดมาตรฐานสากลฯ ICDL ให้แก่นักศึกษา

07 07 62

 

       มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการทดสอบสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยเครื่องมือสากล (ICDL) ระดับ 2 ให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำนวน 300 คน โดยดำเนินการทดสอบหลักสูตร ICDL Workforce Basics แบ่งเป็น Computer and Online Basics และ Application Basic มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร พัฒนาหลักสูตรให้มีการจัดการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต พัฒนาอาจารย์ให้มีขีดความสามารถในการสร้างสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

       เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้จัดสอบ ICDL – International Computer Driving License ให้แก่นักศึกษา 300 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ทั้งนี้นักศึกษาที่ผ่านการทดสอบจะได้รับวุฒิบัตรรับรองทักษะความรู้ดิจิทัลระดับมาตรฐานสากล

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/XUTHzpRp82jDr4vy9