JA Mero - шаблон joomla Новости

English Discoveries สัญจร ส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

09 07 62

 

          เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดEnglish Discoveries สัญจร ส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองผ่านโปรแกรม English Discoveries สำหรับนักศึกษา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้นักศึกษาได้ตระหนัก เข้าใจ รับทราบประโยชน์ ข้อมูล ข่าวสาร และช่องทางการพัฒนาตนเองในช่วงที่ไม่มีคาบเรียน โดยสำนักวิทยบริการแลเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีเจ้าหน้าที่สัญจรไปให้ความรู้ และแนะนำการใช้งานโปรแกรม English Discoveries ไปตามคณะดังนี้

          วันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 – 13.00 น. ณ คณะครุศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 16

          วันที่ 10 -11 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 – 13.00 น. ณ คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 อาคาร 19

          วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 – 13.00 น. ณ วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ชั้น 1 อาคารศรีราชภัฏ

          วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 – 13.00 น. ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ลานกิจกรรม หน้าอาคาร 3

          วันที่ 18- 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 – 13.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 1 อาคาร 20

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/7qdCJ1tuxsvDpj9Y7