JA Mero - шаблон joomla Новости

English Discoveries สัญจร คณะวิทยาการจัดการ

11 07 621

 

         เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมEnglish Discoveries สัญจร ส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองผ่านโปรแกรม English Discoveries สำหรับนักศึกษา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้นักศึกษาได้ตระหนัก เข้าใจ รับทราบประโยชน์ ข้อมูล ข่าวสาร และช่องทางการพัฒนาตนเองในช่วงที่ไม่มีคาบเรียน โดยสำนักวิทยบริการแลเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีเจ้าหน้าที่สัญจรไปให้ความรู้ และแนะนำการใช้งานโปรแกรม English Discoveriesณ คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 อาคาร 19

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/q48YpziETM4iuCwx8