JA Mero - шаблон joomla Новости

กลุ่มงานเครือข่ายและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

thaikit

Chinnapat

warayut

Padungsak

Apirak

Jetsadakorn

นายอภิรักษ์ อุ๋ยสกุล

Apirak2

 

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย

นายทัยกิจ แซ่เจี๋ย

thaikit2

 

ตำแหน่ง : หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายวรายุทธ แซ่หนา

warayut3

 

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย

นายชินพัฒน์ ขาวแก้ว

chinnapat3

 

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานเครือข่ายและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

นายเจษฎากร แป้นสุวรรณ

Jetsadakorn3

 

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ว่าที่ร้อยตรีผดุงศักดิ์ สาราบรรณ์

Padungsak2

 

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์