JA Mero - шаблон joomla Новости

กลุ่มงานบริการสารสนเทศ

Supawan

pranee

Yoawadee

Usana

Banditsakun

Jantaranaporn

นางสาวอุษณา ไกรเลิศ

Usana3

 

ตำแหน่ง : พนักงานหอสมุด

นางสาวสุภาวัลย์ วิจิตร

Supawan2

 

ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้างานหอสมุด

นายบัณฑิตสกุล ชั้นขวัญ

Banditsakun3

 

ตำแหน่ง : นักเอกสารสนเทศ

นางสาวปราณี ปุตสะ

pranee2

 

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานบริการสารสนเทศ

นนางสาวจันทรนาพร เนื้ออ่อน

Jantaranaporn3

 

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่จัดชั้นหนังสือ

นางสาวเยาวดี โชติกะ

Yoawadee2

 

ตำแหน่ง : นักเอกสารสนเทศ