JA Mero - шаблон joomla Новости

ห้องสมุดศูนย์ภาษา : Library of Language Center


lib_lc

 

บริการสื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และมุมฝึกทักษะการฟัง ประกอบด้วย หนังสือภาษาอังกฤษ, ภาษาอาเซียน, ภาษาเกาหลี, ภาษาจีน, ภาษาเยอรมัน, ภาษาญีปุ่น, พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ไทย,ไทย-อังกฤษและแบบเตรียมสอบ TOEIC, TOEFL, IELTS , TU-GET, CU-TEP ฯลฯ

ห้องศึกษาภาษาด้วยตนเอง : Self Access Center


sac

 

ให้บริการฝึกทักษะภาษาต่างประเทศ 4 ทักษะ คือ การฟัง พูด อ่าน เขียน โดยใช้โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง TELL ME MORE จัดไว้สำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษารัสเซีย, ภาษาเกาหลี ประกอบด้วย ห้อง SAC1 = 50 ที่นั่ง ,ห้อง SAC2 = 50 ที่นั่ง


ข้อปฏิบัติในการเข้าใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

  1. ลงชื่อและเวลาเข้า-ออก การใช้บริการทุกครั้ง ณ จุดลงทะเบียน
  2. แต่งกายสุภาพเรียบร้อยห้ามสวมรองเท้าแตะ รองเท้าไม่รัดส้น หรือกางเกงขาสั้นเหนือเข่า
  3. ไม่อนุญาตให้นำ อาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเข้ามารับประทานภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ
  4. ห้ามเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวหรืออุปกรณ์อื่นใด กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของศูนย์การเรียนรู้ฯ Handy Drive, External Harddisk, CD เป็นต้น
  5. ใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างระมัดระวัง การตัด การฉีก หรือการกระทำอื่นใด ที่ทำให้ทรัพย์สินของทางราชการเสียหายจะต้องชดใช้ตามระเบียบที่ศูนย์การเรียนรู้ฯกำหนด
  6. ไม่อนุญาตให้นำทรัพยากรสารสนเทศใดๆ ออกจากศูนย์การเรียนรู้ฯ ก่อนได้รับอนุญาต ตามระเบียบโดยเด็ดขาด ผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
  7. เปิดบริการทุกวัน : วันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 ( ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์และตามประกาศของมหาวิทยาลัย )
  8. โปรดให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์การเรียนรู้ฯ ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ผู้ใดฝ่าฝืน จะถูกถอนสิทธิ์การใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง และแจ้งอาจารย์ประจำรายวิชา

ห้องเรียน : Classroom


classroom

 

สำหรับการเรียน การสอน การอบรม ภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และบุคคลทั่วไป โดยครูต่างชาติจากศูนย์ภาษา เช่น ภาษาอังกฤษเสริมของนักศึกษาชั้นปีที่1 ,อบรมภาษาอาเซียนแก่บุคคลทั่วไป เป็นต้น ประกอบด้วย ห้อง LC2 = 50 ที่นั่ง ,ห้อง LC3 = 50 ที่นั่ง ,ห้อง LC4 = 50 ที่นั่ง