JA Mero - шаблон joomla Новости

ตารางกำหนดการจัดสอบ TOEIC

 

* หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

TOEIC คืออะไร ?


sac

 

TOEIC ( Test of English for International Communication ) เป็นแบบที่ใช้ทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา ในการนำความรู้ภาษาอังกฤษมาใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน ซึ่งการสอบ TOEIC จัดทำขึ้นโดยEducational Testing Service ( ETS ) ปัจจุบัน TOEIC มีการสอบสองรูปแบบคือ
 1. TOEIC Listening and Reading Test ( การฟังและการอ่าน )
 2. TOEIC Speaking and Writing Tests ( การพูดและการฟัง ) ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่
โดยในประเทศไทย มีการสอบเฉพาะแบบ TOEIC Listening and Reading Test ( การฟังและการพูด ) ซึ่งเป็นแบบทดสอบซึ่งสามารถวัดทักษะความสามารถในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งานได้จริง ทั้งด้านการฟังและการอ่านคะแนนของ TOEIC ไม่มีคะแนนได้ คะแนนตก ซึ่งแต่ละคะแนนจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้ภาษาของผู้สอบ โดยคะแนน TOEIC เริ่มจาก 10 คะแนนถึง 990 คะแนน
รูปแบบการสอบ TOEIC ( Listening and Reading Test ) ปัจจุบันการสอบ TOEIC ใช้รูปแบบที่เรียกว่า Redesigned TOEIC แบ่งการสอบเป็น 2 ส่วนคือ การฟัง ( Listening ) และ การพูด ( Reading ) จำนวน 200 ข้อ คะแนนเต็มรวม 990 คะแนน เวลาในการทำข้อสอบคือ 2 ชั่วโมง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 1. การฟัง ( Listening Comprehension ) มี 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 คะแนน เวลา 45 นาที ผู้เข้าสอบจะได้ฟังคำถาม และการสนทนาสั้นๆ เป็นภาษาอังกฤษ แล้วตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ยิน โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนย่อย ดังนี้
  • Part 1: Photographs 10 ข้อ Part 2: Question-Response 30 ข้อ Part 3: Conversations 30 ข้อ
  • Part 4: Short Talks 30 ข้อ
 2. การอ่าน ( Reading Comprehension ) มี 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 คะแนน เวลา 75 นาที ผู้เข้าสอบจะต้องตอบคำถามจากสิ่งที่อ่าน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนย่อย ดังนี้
  • Part 5: Incomplete Sentences 40 ข้อ Part 6: Text Completion 12 ข้อ
  • Part 7: Reading Comprehension 48 ข้อ


ข้อปฏิบัติการสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 1. เวลาในการลงทะเบียนเข้าสอบ
  • รอบเช้าลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.50 น.
  • รอบบ่ายลงทะเบียนเวลา 12.15 - 12.50 น.
 2. ผู้สอบจะต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาตัวจริงคู่กับบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุในการเข้าสอบ นับถึงวันสอบ
 3. การแต่งกาย
  • นักศึกษาภาคปกติ แต่งกายชุดนักศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ
  • นักศึกษาภาค กศบป. แต่งกายชุดนักศึกษาหรือชุดสุภาพ
  • นำสัมภาระฝากไว้ ณ จุดรับฝาก
  • ไม่อนุญาตให้นำสิ่งของใดๆ เข้าห้องสอบ นอกจากเอกสารในข้อ 1 เท่านั้น