JA Mero - шаблон joomla Новости

บริการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ


j01

 

อาจารย์ทุกท่านสามารถเสนอรายชื่อหนังสือใหม่ เพื่อสั่งซื้อเข้าหอสมุด เพื่อใช้บริการการอ่านและใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยสามารถเลือกรายชื่อหนังสือใหม่ได้ที่คณะ หรือดูผ่าน Facebook ของหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ซึ่งจะมีรายชื่อหนังสือใหม่ของแต่ละเดือนให้เลือกสรร


หลักเกณฑ์ในการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ

 1. อาจารย์สามารถเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศได้ ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง
 2. หลักเกณฑ์ในการเสนอจำนวนในการสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
  • หนังสือภาษาไทย 1 ชื่อเรื่อง ต่อจำนวน 3 เล่ม
  • หนังสือภาษาต่างประเทศ 1 ชื่อเรื่อง ต่อจำนวน 1 เล่ม
  • สื่อโสตทัศนวัสดุ 1 ชื่อเรื่อง ต่อจำนวน 1 ชุด
 3. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศได้ที่นี้ ( แบบฟอร์มเสนอซื้อทรัพยากร )


ช่องทางการสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศมี 3 ช่องทาง ดังนี้

 1. เสนอรายชื่อหนังสือในแบบฟอร์มที่กล่องรับแบบฟอร์มตามคณะต่างๆ หากรายการใดต้องการใช้ด่วนกรุณาระบุไว้หลังชื่อหนังสือ (ด่วน)
 2. เสนอรายชื่อหนังสือผ่าน E-mail ของหอสมุด ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
 3. เสนอรายชื่อหนังสือผ่านทาง ( ระบบแนะนำทรัพยากรสารสนเทศ )

โครงการศูนย์ให้การศึกษานอกมหาวิทยาลัย (ห้องสมุดนาบินหลา ศูนย์ตรัง)


j01

 

ศูนย์การศึกษานอกมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ศูนย์นาบินหลา จังหวัดตรังจัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนทั่วไปในการศึกษาต่อระดับปริญญา และเพื่อเพิ่มพูนสมรรถภาพในการทำงานและการประกอบอาชีพในสาขาต่าง ๆ ของบุคคลทั่วไปในท้องถิ่นตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้บุคลากร และมีส่วนในการพัฒนาความเจริญให้แก่ท้องถิ่น และการบริการต่าง ๆ ประกอบด้วย
 1. บริการยืม - คืนหนังสือ
 2. บริการยืม-คืนวารสารหนังสือพิมพ์
 3. บริการอินเตอร์เน็ต

บริการมุมความรู้อาเซียน


aec01

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับหน้าที่ในการขับเคลื่อน นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์ เยาวชน และชุมชน ให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นแรงขับเคลื่อนสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ต่อไปในอนาคต สำนักฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในการเป็นประชาคมอาเซียน จึงดำเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ สื่อสารสนเทศ และเทคโนโลยีที่รองรับในการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อนำมาใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา บุคลากร คณาจารย์ เยาวชน และชุมชน ให้สามารถเรียนรู้ฝึกปฏิบัติจริงภายในแหล่งเรียนรู้ รวมถึงการบริการส่งเสริมความรู้ไปสู่ชุมชน และสามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้ ซึ่งจะส่งผลให้สังคมเกิดความเข้มแข็ง สามารถรับมือกับสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


บริการสารสนเทศอาเซียน

 • หนังสือทางด้านอาเซียน และหนังสือ 10 ประเทศอาเซียน
 • E-book อาเซียน 10 ประเทศ
 • มุมแท็บแล็ตอาเซียน
 • มุมสื่อการเรียนรู้อาเซียน