JA Mero - шаблон joomla Новости

บริการงานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง


j01

 

งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ให้บริการวารสารและ หนังสือพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้
 1. บริการการวารสารและหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับปัจจุบัน และฉบับล่วงเวลา
 2. บริการกฤตภาคและจุลสาร
 3. บริการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลวารสาร
 4. บริการบทความวารสารเกี่ยวกับอาเซียน


บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ล่วงเวลา

 1. ฉบับปลีก
  • ให้ยืมวารสารฉบับปลีกได้คราวละ 3 ฉบับ
  • ให้ยืมหนังสือพิมพ์ฉบับปลีก ได้คราวละ 7 ฉบับ
  • ให้ยืมหนังสือพิมพ์ (รวมเดือน) ใช้ค้นคว้าได้คราวละ 1 เดือน ซึ่งต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีไป
 2. ฉบับรวมเล่ม
  • วารสารและหนังสือพิมพ์รวมเล่มให้บริการแบบชั้นเปิด ผู้ใช้บริการสามารถหยิบใช้ได้ด้วยตนเองให้ยืมวารสารและหนังสือพิมพ์ใช้ในหอสมุดเท่านั้น
 3. แนวปฏิบัติการยืมวารสารและหนังสือพิมพ์ล่วงเวลา
  • ค้นข้อมูลที่ต้องการจากฐานข้อมูลวารสาร
  • กรอกแบบการยืมวารสารและหนังสือพิมพ์ล่วงเวลา
  • ยื่นแบบการยืมพร้อมบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชน
  • ในกรณีที่เป็นบุคคลภายนอกให้ยื่นแบบการยืมพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ


บริการกฤตภาคและจุลสาร

 • กฤตภาค หมายถึง การตัดเรื่องราวที่น่าสนใจจากหนังสือพิมพ์ หรือวารสารที่ไม่ใช้แล้ว มาผนึกลงบนกระดาษ เข้าแฟ้ม และจัดเก็บเป็นเรื่อง ๆ
 • จุลสาร หมายถึง สิ่งพิมพ์ขนาดเล็ก มีความหนาไม่เกิน 60 หน้า เนื้อหาสาระสมบูรณ์ในตัว จุลสารส่วนใหญ่ เป็นเรื่องที่ทันต่อเหตุการณ์
 • งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จัดเก็บกฤตภาค และจุลสารเข้าแฟ้มและเรียงไว้ในตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก ตามลำดับอักษรหัวเรื่อง ในบริเวณชั้น 1 ของอาคารบรรณราชนครินทร์
 • งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ให้บริการกฤตภาคและจุลสารแบบชั้นเปิด คือ ผู้ใช้บริการสามารถค้นได้ด้วยตนเองโดยดูจากหัวเรื่องหรือคำค้นที่ติดไว้หน้าลิ้นชักของตู้กฤตภาคและจุลสาร ซึ่งเรียงตามลำดับอักษร ก – ฮ และ A – Z


บริการสืบค้นข้อมูล

 1. ฐานข้อมูลวารสาร ผู้ใช้บริการสามารถค้นข้อมูลจากวารสารและหนังสือพิมพ์ ได้จากฐานข้อมูล ดังต่อไปนี้
  • ในฐานข้อมูลดรรชนีวารสารทั่วไป ซึ่งให้ข้อมูลทางด้านบรรณานุกรม ได้แก่ ชื่อผู้แต่ง “ชื่อเรื่อง” ชื่อวารสาร ปีที่ : ฉบับที่ (วัน เดือน ปี ) เลขหน้า . ผู้ใช้บริการควรจดบันทึกรายละเอียดทางบรรณานุกรมเหล่านี้ เพื่อไปค้นหาบทความจาก ตัวเล่มวารสาร (ฉบับปลีกหรือฉบับรวมเล่ม)


มุม ASEAN Corner

 • มุม "ASEAN CORNER" ของงานวารสารและ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ให้บริการบทความเกี่ยวกับอาเซียน ในด้านต่างๆ คือ บทความทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน, บทความด้านการศึกษา, บทความด้านเศรษฐกิจ, บทความด้านการบริหารธุรกิจ, บทความด้านการเกษตร, บริการนิตยสารคู่สร้างคู่สม ซึ่งนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอาเซียนในแง่มุมต่างๆ ในคอลัมภ์ "KSKS บันทึกอาเซียน"

บริการยืม - คืน


lib service

 

เป็นบริการให้ยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ แก่ผู้ใช้หอสมุด โดยให้บริการด้วยระบบอัตโนมัติ ซึ่งเป็น Module หนึ่งของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS (Virtua) ที่มีความสะดวกและรวดเร็ว
ปัจจุบันหอสมุดจัดซื้อเครื่องบริการยืม-คืน ด้วยตนเอง Self Check Service Machine เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ และจัดตั้งให้บริการที่ชั้น 2 นักศึกษาสามารถยืม-คืน ผ่านเครื่องนี้ได้ด้วยตนเอง


สิทธิ์การยืม

 1. สมาชิกประเภทอาจารย์ ยืมทรัพยากรสารสนเทศได้ 20 รายการ แบ่งเป็น
  • 15 รายการ ต่อ 1 ภาคเรียน
  • 5 รายการ ต่อ 1 สัปดาห์
 2. อาจารย์พิเศษ อาจารย์อาสาสมัคร ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว นักศึกษาระดับปริญญาตรี ยืมทรัพยากรสารสนเทศได้ 7 รายการ ต่อ 1 สัปดาห์
 3. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ปริญญาโท และปริญญาเอก ยืมทรัพยากรสารสนเทศได้ 10 รายการ ต่อ 1 สัปดาห์
 4. อาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโทของโครงการยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศระหว่างหอสมุดฯ ยืมทรัพยากรสารสนเทศได้ 5 รายการ ต่อ 2 สัปดาห์
 5. บุคลากร และนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญาของโครงการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศระหว่างหอสมุด ยืมทรัพยากรสารสนเทศได้ 3 รายการ ต่อ 1 สัปดาห์
 6. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ยืมได้ 5 รายการ ต่อ 1 เดือน


การปรับ

 1. ทรัพยากรสารสนเทศทั่วไป ปรับวันละ 5 บาท ต่อ 1 รายการ
 2. หนังสือสงวน ปรับวันละ 20 บาท ต่อ 1 รายการ
 3. หนังสือที่นำไปถ่ายเอกสารนอกหอสมุด ปรับวันละ 20 บาท ต่อ 1 รายการ
 4. การคิดค่าปรับ นับตั้งแต่วันที่ปรากฏในใบกำหนดส่งเรื่อยไปจนถึงวันนำส่ง โดยจะยกเว้นวันที่หอสมุดปิดให้บริการเท่านั้น
 5. กรณีทรัพยากรสารสนเทศหายต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที นับจากวันแจ้ง 1 สัปดาห์ จะไม่คิดค่าปรับหนังสือเกินกำหนดและมีวิธีชดใช้ดังนี้
  • ซื้อทรัพยากรสารสนเทศเหมือนเดิมที่ทำหายหรืออื่นๆที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันมาชดใช้ โดยราคาต้องไม่ต่ำกว่าของเดิม พร้อมเงินค่าธรรมเนียม 20 บาท
  • หากหาซื้อไม่ได้ชดใช้เป็นจำนวนเงิน 3 เท่าของราคาทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมเงินค่าธรรมเนียม 20 บาท
  • หากไม่สามารถซื้อทรัพยากรสารสนเทศมาส่งคืนทันวันกำหนดส่ง จะต้องเสียค่าปรับในส่วนของวันที่เกินกำหนดด้วย
 6. กรณีทรัพยากรสารสนเทศชำรุด ถ้าเป็นทรัพยากรสารสนเทศที่สามารถซ่อมแซมได้ หอสมุดจะคิดค่าซ่อมแซมตามที่เห็นสมควร หากไม่สามารถซ่อมแซมได้จะต้องซื้อมาชดใช้หรือจ่ายค่าปรับตามอัตราที่หอสมุดกำหนด

ฐานข้อมูลออนไลน์สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Middle Online Package


EDS logo

           มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมกับ EBSCO ประเทศไทย ได้เปิดใช้ฐานข้อมูลออนไลน์สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่มีประสิทธิภาพระดับโลกได้

 

Middle Online Package มี 3 ส่วน ได้แก่

 1. Teacher resource ประกอบด้วย ข้อแนะนำแนวทางในการใช้ฐานข้อมูล หลักสูตร แผนการสอน เป็นต้น
 2. Primary Student แหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ประกอบด้วย บทความ วิดีโอที่เกี่ยวข้องกับวิชาต่างๆ
 3. Secondary Student แหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ประกอบด้วย บทความ วิดีโอที่เกี่ยวข้องกับวิชาต่างๆ

 

 EDS logo  คลิกสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลสำหรับครูผู้สอน

 

EDS logo  คลิกสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

 

 EDS logo  คลิกสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

 

EBSCO Discovery Service

               

บริการสารสนเทศอันดามัน


andaman

 

งานบริการสารสนเทศอันดามันให้บริการสารสนเทศที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ 14 จังหวัดภาคใต้ โดยเน้นจังหวัดฝั่งอันดามัน กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง ตรัง และสตูล ในมิติทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคมและวัฒนธรรม ความคิดความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม ดนตรี การละเล่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ลักษณะสถาปัตยกรรม การแต่งกาย และอาหาร รวมไปถึงผลงานทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตวัตถุประสงค์
 1. เพื่อรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศอันดามันไว้ให้เป็นระบบเพื่อความสะดวกในศึกษาค้นคว้าของผู้ใช้บริการ
 2. เพื่อบริการทรัพยากรสารสนเทศอันดามันแก่ผู้ใช้บริการ
 3. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางด้านท้องถิ่นให้คงไว้ให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้าต่อไป
 4. เพื่อสร้างเครือข่ายในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอันดามัน
 5. เพื่อให้ผู้ใช้มีแหล่งค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศอันดามันเพิ่มเติม นอกเหนือจากแหล่งค้นคว้าในหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต