JA Mero - шаблон joomla Новости

บริการมุมความรู้อาเซียน


aec01

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับหน้าที่ในการขับเคลื่อน นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์ เยาวชน และชุมชน ให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นแรงขับเคลื่อนสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ต่อไปในอนาคต สำนักฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในการเป็นประชาคมอาเซียน จึงดำเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ สื่อสารสนเทศ และเทคโนโลยีที่รองรับในการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อนำมาใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา บุคลากร คณาจารย์ เยาวชน และชุมชน ให้สามารถเรียนรู้ฝึกปฏิบัติจริงภายในแหล่งเรียนรู้ รวมถึงการบริการส่งเสริมความรู้ไปสู่ชุมชน และสามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้ ซึ่งจะส่งผลให้สังคมเกิดความเข้มแข็ง สามารถรับมือกับสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


บริการสารสนเทศอาเซียน

  • หนังสือทางด้านอาเซียน และหนังสือ 10 ประเทศอาเซียน
  • E-book อาเซียน 10 ประเทศ
  • มุมแท็บแล็ตอาเซียน
  • มุมสื่อการเรียนรู้อาเซียน