JA Mero - шаблон joomla Новости

บริการ Book Mobile


bm01

 

ห้องสมุดเคลื่อนที่ เป็นแหล่งความรู้อีกมิติหนึ่งที่แตกต่างจากแหล่งความรู้ที่อยู่กับที่ สามารถรุกเข้าถึงตัวผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี และตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย กระตุ้นให้เกิดความสนใจที่จะศึกษาหาความรู้ต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด (มะลิวัลย์ สินน้อย, 2553 : 15) โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้
 1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีนิสัยรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
 2. เพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายความความรู้และการบริการทางวิชาการของหอสมุดให้แก่นักศึกษา
 3. เพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงหนังสือได้ทุกที่ทุกเวลา
ในปีงบประมาณ 2555 ถึง ปัจจุบัน หอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ (Books Mobile @ Library Service) ดำเนินการ ใน 2 ลักษณะ คือ
 1. ตู้หนังสือเคลื่อนที่ มีจุดบริการวารสารและหนังสือพิมพ์ตามคณะต่างๆ จำนวน 5 คณะ
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • คณะครุศาสตร์
  • คณะวิทยาการจัดการ
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 2. รถหนังสือเคลื่อนที่ (สื่อติดล้อ) ให้บริการ ณ ตึกอำนวยการ เป็นบริการเชิงรุกที่เน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัย ที่ไม่สามารถเข้าใช้บริการห้องสมุดได้ อาจเป็นเพราะภารกิจ หรือหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมีมาก จึงไม่สามารถเข้าใช้บริการได้ โดยจัดบริการทุกวันพุธ เวลา 15.00-17.00 น. เน้นบริการการอ่าน การยืม-คืนหนังสือ และวารสาร ณ จุดบริการ นอกจากนี้ยังบริการหนังสือมีชีวิตเรื่องกุหลาบใบเตยเพื่อสอนและให้ความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์ดอกกุหลาบจากใบเตยกับกลุ่มผู้รับบริการที่สนใจ