JA Mero - шаблон joomla Новости

โครงการศูนย์ให้การศึกษานอกมหาวิทยาลัย (ห้องสมุดนาบินหลา ศูนย์ตรัง)


j01

 

ศูนย์การศึกษานอกมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ศูนย์นาบินหลา จังหวัดตรังจัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนทั่วไปในการศึกษาต่อระดับปริญญา และเพื่อเพิ่มพูนสมรรถภาพในการทำงานและการประกอบอาชีพในสาขาต่าง ๆ ของบุคคลทั่วไปในท้องถิ่นตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้บุคลากร และมีส่วนในการพัฒนาความเจริญให้แก่ท้องถิ่น และการบริการต่าง ๆ ประกอบด้วย
  1. บริการยืม - คืนหนังสือ
  2. บริการยืม-คืนวารสารหนังสือพิมพ์
  3. บริการอินเตอร์เน็ต