JA Mero - шаблон joomla Новости

บริการยืม - คืน


lib service

 

เป็นบริการให้ยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ แก่ผู้ใช้หอสมุด โดยให้บริการด้วยระบบอัตโนมัติ ซึ่งเป็น Module หนึ่งของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS (Virtua) ที่มีความสะดวกและรวดเร็ว
ปัจจุบันหอสมุดจัดซื้อเครื่องบริการยืม-คืน ด้วยตนเอง Self Check Service Machine เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ และจัดตั้งให้บริการที่ชั้น 2 นักศึกษาสามารถยืม-คืน ผ่านเครื่องนี้ได้ด้วยตนเอง


สิทธิ์การยืม

 1. สมาชิกประเภทอาจารย์ ยืมทรัพยากรสารสนเทศได้ 20 รายการ แบ่งเป็น
  • 15 รายการ ต่อ 1 ภาคเรียน
  • 5 รายการ ต่อ 1 สัปดาห์
 2. อาจารย์พิเศษ อาจารย์อาสาสมัคร ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว นักศึกษาระดับปริญญาตรี ยืมทรัพยากรสารสนเทศได้ 7 รายการ ต่อ 1 สัปดาห์
 3. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ปริญญาโท และปริญญาเอก ยืมทรัพยากรสารสนเทศได้ 10 รายการ ต่อ 1 สัปดาห์
 4. อาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโทของโครงการยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศระหว่างหอสมุดฯ ยืมทรัพยากรสารสนเทศได้ 5 รายการ ต่อ 2 สัปดาห์
 5. บุคลากร และนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญาของโครงการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศระหว่างหอสมุด ยืมทรัพยากรสารสนเทศได้ 3 รายการ ต่อ 1 สัปดาห์
 6. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ยืมได้ 5 รายการ ต่อ 1 เดือน


การปรับ

 1. ทรัพยากรสารสนเทศทั่วไป ปรับวันละ 5 บาท ต่อ 1 รายการ
 2. หนังสือสงวน ปรับวันละ 20 บาท ต่อ 1 รายการ
 3. หนังสือที่นำไปถ่ายเอกสารนอกหอสมุด ปรับวันละ 20 บาท ต่อ 1 รายการ
 4. การคิดค่าปรับ นับตั้งแต่วันที่ปรากฏในใบกำหนดส่งเรื่อยไปจนถึงวันนำส่ง โดยจะยกเว้นวันที่หอสมุดปิดให้บริการเท่านั้น
 5. กรณีทรัพยากรสารสนเทศหายต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที นับจากวันแจ้ง 1 สัปดาห์ จะไม่คิดค่าปรับหนังสือเกินกำหนดและมีวิธีชดใช้ดังนี้
  • ซื้อทรัพยากรสารสนเทศเหมือนเดิมที่ทำหายหรืออื่นๆที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันมาชดใช้ โดยราคาต้องไม่ต่ำกว่าของเดิม พร้อมเงินค่าธรรมเนียม 20 บาท
  • หากหาซื้อไม่ได้ชดใช้เป็นจำนวนเงิน 3 เท่าของราคาทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมเงินค่าธรรมเนียม 20 บาท
  • หากไม่สามารถซื้อทรัพยากรสารสนเทศมาส่งคืนทันวันกำหนดส่ง จะต้องเสียค่าปรับในส่วนของวันที่เกินกำหนดด้วย
 6. กรณีทรัพยากรสารสนเทศชำรุด ถ้าเป็นทรัพยากรสารสนเทศที่สามารถซ่อมแซมได้ หอสมุดจะคิดค่าซ่อมแซมตามที่เห็นสมควร หากไม่สามารถซ่อมแซมได้จะต้องซื้อมาชดใช้หรือจ่ายค่าปรับตามอัตราที่หอสมุดกำหนด