JA Mero - шаблон joomla Новости

บริการงานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง


j01

 

งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ให้บริการวารสารและ หนังสือพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้
 1. บริการการวารสารและหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับปัจจุบัน และฉบับล่วงเวลา
 2. บริการกฤตภาคและจุลสาร
 3. บริการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลวารสาร
 4. บริการบทความวารสารเกี่ยวกับอาเซียน


บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ล่วงเวลา

 1. ฉบับปลีก
  • ให้ยืมวารสารฉบับปลีกได้คราวละ 3 ฉบับ
  • ให้ยืมหนังสือพิมพ์ฉบับปลีก ได้คราวละ 7 ฉบับ
  • ให้ยืมหนังสือพิมพ์ (รวมเดือน) ใช้ค้นคว้าได้คราวละ 1 เดือน ซึ่งต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีไป
 2. ฉบับรวมเล่ม
  • วารสารและหนังสือพิมพ์รวมเล่มให้บริการแบบชั้นเปิด ผู้ใช้บริการสามารถหยิบใช้ได้ด้วยตนเองให้ยืมวารสารและหนังสือพิมพ์ใช้ในหอสมุดเท่านั้น
 3. แนวปฏิบัติการยืมวารสารและหนังสือพิมพ์ล่วงเวลา
  • ค้นข้อมูลที่ต้องการจากฐานข้อมูลวารสาร
  • กรอกแบบการยืมวารสารและหนังสือพิมพ์ล่วงเวลา
  • ยื่นแบบการยืมพร้อมบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชน
  • ในกรณีที่เป็นบุคคลภายนอกให้ยื่นแบบการยืมพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ


บริการกฤตภาคและจุลสาร

 • กฤตภาค หมายถึง การตัดเรื่องราวที่น่าสนใจจากหนังสือพิมพ์ หรือวารสารที่ไม่ใช้แล้ว มาผนึกลงบนกระดาษ เข้าแฟ้ม และจัดเก็บเป็นเรื่อง ๆ
 • จุลสาร หมายถึง สิ่งพิมพ์ขนาดเล็ก มีความหนาไม่เกิน 60 หน้า เนื้อหาสาระสมบูรณ์ในตัว จุลสารส่วนใหญ่ เป็นเรื่องที่ทันต่อเหตุการณ์
 • งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จัดเก็บกฤตภาค และจุลสารเข้าแฟ้มและเรียงไว้ในตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก ตามลำดับอักษรหัวเรื่อง ในบริเวณชั้น 1 ของอาคารบรรณราชนครินทร์
 • งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ให้บริการกฤตภาคและจุลสารแบบชั้นเปิด คือ ผู้ใช้บริการสามารถค้นได้ด้วยตนเองโดยดูจากหัวเรื่องหรือคำค้นที่ติดไว้หน้าลิ้นชักของตู้กฤตภาคและจุลสาร ซึ่งเรียงตามลำดับอักษร ก – ฮ และ A – Z


บริการสืบค้นข้อมูล

 1. ฐานข้อมูลวารสาร ผู้ใช้บริการสามารถค้นข้อมูลจากวารสารและหนังสือพิมพ์ ได้จากฐานข้อมูล ดังต่อไปนี้
  • ในฐานข้อมูลดรรชนีวารสารทั่วไป ซึ่งให้ข้อมูลทางด้านบรรณานุกรม ได้แก่ ชื่อผู้แต่ง “ชื่อเรื่อง” ชื่อวารสาร ปีที่ : ฉบับที่ (วัน เดือน ปี ) เลขหน้า . ผู้ใช้บริการควรจดบันทึกรายละเอียดทางบรรณานุกรมเหล่านี้ เพื่อไปค้นหาบทความจาก ตัวเล่มวารสาร (ฉบับปลีกหรือฉบับรวมเล่ม)


มุม ASEAN Corner

 • มุม "ASEAN CORNER" ของงานวารสารและ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ให้บริการบทความเกี่ยวกับอาเซียน ในด้านต่างๆ คือ บทความทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน, บทความด้านการศึกษา, บทความด้านเศรษฐกิจ, บทความด้านการบริหารธุรกิจ, บทความด้านการเกษตร, บริการนิตยสารคู่สร้างคู่สม ซึ่งนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอาเซียนในแง่มุมต่างๆ ในคอลัมภ์ "KSKS บันทึกอาเซียน"