JA Mero - шаблон joomla Новости

หนังสือใหม่ประจำสัปดาห์ (13 มีนาคม 2561)


13 03 61

 

หนังสือใหม่ประจำสัปดาห์ (13 มีนาคม 2561) ขอแนะนำหนังสือ "เปิดกล่องนโยบายศึกษา หลากมุมในการศึกษานโยบายสาธารณะร่วมสมัย" เล่มนี้ ได้รวบรวมบทความวิชาการด้านนโยบายสาธารณะเพื่อเป็นเกียรติแด่ "รศ.ดร.พัชรี สิโรรส" เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ เนื้อหาภายในเล่ม จะชี้ชวนให้เห็นถึงความเป็นมา พัฒนาการ สถานภาพ หรือแนวทางในการศึกษานโยบายสาธารณะในฐานะเป็นศาสตร์สังคมแขนงหนึ่ง ซึ่งได้ก่อร่างสร้างฐานความเข้าใจของผู้ที่สนใจศึกษานโยบายสาธารณะ รวมถึงพยายามที่จะตอบคำถามพื้นฐานที่สำคัญว่า ทฤษฎีทางนโยบานสาธารณะจำนวนมากมายนั้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในความเป็นจริงได้หรือไม่ ผ่านมุมมองแบบสำนักนโยบายศึกษาเป็นสำคัญ ด้วยองค์ความรู้ทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้จะช่วยปรับทิศทางความรู้ของวงวิชาการให้เป็นฐานในการขับเคลื่อนประเทศไทย และการพัฒนาประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพต่อไป

ดูเพิ่มเติม...