JA Mero - шаблон joomla Новости

หนังสือใหม่ประจำสัปดาห์ (8 กรกฎาคม 2561)


08 07 61

 

หนังสือใหม่ประจำสัปดาห์ (8 กรกฎาคม 2561) ขอแนะนำหนังสือ "การเมืองเปรียบเทียบทฤษฎี แนวคิด และกรณีศึกษา" การเมืองเปรียบเทียบนับเป็นหนึ่งในสาขาวิชาหลักในทางรัฐศาสตร์ และเมื่อเปรียบเทียบกับสาขาวิชาอื่นๆ ในทางรัฐศาสตร์ในโลกวิชาการตะวันตก งานวิชาการในกลุ่มการเมืองเปรียบเทียบ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของตำรา หนังสือทางวิชาการ และงานวิจัย นับเป็นองค์ความรู้ที่มีพลวัตสูง มีการผลิตงานชิ้นสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง และมีการนำเสนอกรอบแนวคิดและเทคนิควิธีการวิจัยใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตามในแวดวงรัฐศาสตร์ของไทย งานในกลุ่มการเมืองเปรียบเทียบกลับได้รับความสนใจค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบในภาษาไทย ที่สามารถให้ภาพรวมของการพัฒนาการความเปลี่ยนแปลง และทิศทางการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบในโลกตะวันตก ทั้งมิติในเชิงทฤษฎี แนวคิดที่ใช้อธิบายประเด็นปัญหาต่างๆ รวมทั้งกรณีศึกษาที่ครอบคลุมจึงเป็นสิ่งสำคัญ และน่าจะช่วยให้นิสิตนักศึกษาในระดับต่างๆ รวมทั้งอาจารย์และนักวิจัยมีความเข้าใจการเมืองเปรียบเทียบที่ดีขึ้น และสามารถศึกษาต่อยอดได้ต่อไป

ดูเพิ่มเติม...