JA Mero - шаблон joomla Новости

หนังสือใหม่ประจำสัปดาห์ (26 กันยายน 2561)


26 09 61

 

หนังสือใหม่ประจำสัปดาห์ (26 กันยายน 2561) ขอแนะนำหนังสือ “หลักการประเมินผลนโยบายสาธารณะ” เล่มนี้ ประกอบด้วยแนวคิด ทฤษฎี ที่สนับสนุนในการประเมินผลนโยบายที่ต่อยอดความรู้มาจากความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะที่สำคัญๆ ทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อใช้เป็นกลไกในการติดตาม กำกับดูแลตลอดจนเป็นแนวทางสำคัญที่จะนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจ เพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรค การพัฒนาดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบให้บรรลุผลตามนโยบายในระดับต่างๆ ได้

ดูเพิ่มเติม...