JA Mero - шаблон joomla Новости

บริการจัดส่งหนังสือ (Book Delivery Service)


aq

 

เป็นบริการใหม่ที่เกิดขึ้นโดยนโยบายของ นางอมรรัตน นาคะโร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีการกำหนดการให้บริการตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นบริการที่ทางหอสมุดอำนวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ไม่สะดวกหรือไม่มีเวลามาใช้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ เพียงแค่แจ้งความจำนงมาได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 076-240221 ต่อ 7322 (เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ) ทางหอสมุดก็จะจัดส่งให้ตามความต้องการ เงื่อนไขการใช้บริการ Book Belivery มีดังนี้
 1. บริการนี้สำหรับอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเท่านั้น
 2. ไม่มีทรัพยากรสารสนเทศค้างส่ง
 3. อัตราการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ได้ครั้งละ 3 รายการ
 4. ระยะเวลาการยืมทรัพยากรสารสนเทศเป็นไปตามระเบียบของห้องสมุด
 5. จัดส่งหนังสืออย่างช้าไม่เกิน 3 วัน
 6. กำหนดระยะการให้บริการดังนี้
  • ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-11.00 น.
  • ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.30 น.-15.30 น.
 7. เซ็นรับหนังสือในแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมกับหนังสือ หรือสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศเพื่อขอยืมต่อผ่านระบบ โดยไม่ต้องนำทรัพยากรสารสนเทศไปติดต่อที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน
 8. ขอใช้บริการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเคาน์เตอร์บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ หอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โทร 076-240221 ต่อ 7322