JA Mero - шаблон joomla Новости

บริการห้องสมุดเพื่อน้อง


k01

 

ห้องสมุดมีความสำคัญมากต่อบุคคลทั้งหลาย เป็นที่รวมของวิทยาการต่าง ๆ ที่ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลความรู้ได้อย่างกว้างขวางทุกสาขาวิชายังเป็นสถานที่ที่ผู้ใช้สามารถเลือกอ่านหนังสือ และค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเองอย่างอิสระ และตามความสนใจของแต่ละบุคคลเป็นสถานที่ก่อให้เกิดนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้า และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ห้องสมุดต่างมีบทบาทและมีความสำคัญแตกต่างกันตามประเภท ห้องสมุดโรงเรียนถือเป็นหัวใจสำคัญของโรงเรียน เป็นรากฐานของการใช้ห้องสมุดของนักเรียน ในปัจจุบันห้องสมุดโรงเรียนบางแห่งยังขาดงบประมาณ ขาดแคลนบุคลากรที่เชี่ยวชาญในการจัดการและดำเนินงาน ซึ่งถือเป็นอุปสรรคในการพัฒนาที่สำคัญอย่างหนึ่ง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้บริการทางวิชาการ ได้ให้ความสำคัญต่อการให้บริการแก่ชุมชน ตระหนักถึงความสำคัญและสภาพปัญหา จึงได้จัดโครงการ ห้องสมุดเพื่อน้อง โดยให้การช่วยเหลือแนะนำการจัดห้องสมุด ร่วมปรับปรุงห้องสมุดกับโรงเรียนที่ได้แจ้งความจำนง ซึ่งโครงการดังกล่าวสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
  1. เพื่อให้การช่วยเหลือโรงเรียนในการปรับปรุง และแนะนำการจัดห้องสมุด
  2. เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านการบริการแก่ชุมชน ระหว่างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และห้องสมุดโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและพังงา
  3. เสริมสร้างความเข็มแข็งและสนองตอบความต้องการ และเป็นที่พึ่งพาของชุมชน