JA Mero - шаблон joomla Новости

หนังสือมีชีวิต


lb01

 

หนังสือมีชีวิต เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านทัศนคติ ความคิดเห็นของบุคคลในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งเรื่องนั้นอาจเกิดจากการอ่าน การทำงาน การเรียนรู้ด้วยตนเองในสิ่งที่ตนเองสนใจจนมีความชำนาญการ ซึ่งการจัดกิจกรรมหนังสือมีชีวิตเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ที่ช่วยพัฒนาห้องสมุดให้มีชีวิตชีวา ซึ่งห้องสมุดสามารถประยุกต์แหล่งความรู้จากบุคคล มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ หากเปรียบกับหลักการของการจัดการความรู้ (Knowledge Management) นั่นคือการถ่ายทอดความรู้จากภายในตัวบุคคลสู่ภายนอก ซึ่งอาจเป็นเสน่ห์ของการสร้างความใกล้ชิดกับผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ทางหอสมุดได้ให้บริการหนังสือมีชีวิตที่มีความหลากหลาย อันได้แก่


หนังสือมีชีวิต โดยบุคลากรหอสมุด

 1. เรื่องของผม.......................................โดย นางมาลิน เสงี่ยมกุล
 2. Make up by I am.............................โดย นางสาวจันทร์เพ็ญ ครองบุญ
 3. สมุดทำมือ..........................................โดย นางสาวปราณี ปุตสะ
 4. กุหลาบใบเตย.....................................โดย นางนวลพรรณ สนั่นเอื้อ
 5. เคล็ดไม่ลับ กับหมอคอม.....................โดย นายนพพล ตันสกุล
 6. การพรีเซนต์เตชั่นอย่างง่าย.................โดย นางสาวภาษิตา วั่นเส้ง
 7. ศิลปะเดคูพาจ.....................................โดย นางสาววันเพ็ญ จันทร์แจ่ม
 8. ลูกไม้โครเชต์......................................โดย นางสาวสุนิสา เพชรจันทร์


หนังสือมีชีวิต โดยวิทยากรภายนอก

 1. วิจัยไม่ยาก....อย่างที่คิด...................โดย ดร.อดุลย์ นาคะโร
 2. งานปัก 3 มิติ....................................โดย อาจารย์วชิราภรณ์ ชนะศรี
 3. มหัศจรรย์พิณแก้ว.............................โดย นายณัฐวุฒิ กลิ่นรุ่งโรจน์