JA Mero - шаблон joomla Новости

บริการสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและวิจัย


t01

 


1. บริการสืบค้นฐานข้อมูล

เป็นการช่วยเหลือผู้ใช้บริการในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการจากสิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีบริการในห้องสมุด และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างสะดวก ถูกต้องและรวดเร็ว


2. บริการอบรมและแนะนำการสืบค้นฐานข้อมูล

  • บริการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูล จัดอบรมให้กับนักศึกษา อาจารย์และบุคคลที่สนใจ โดยเปิดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูล OPAC ของหอสมุด และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่สกอ.บอกรับให้กับหอสมุด
  • บริการแนะนำผู้ใช้ในการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุด (สืบค้นจาก OPAC) และสืบค้นทรัพยากรจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งฐานข้อมูลหลักๆ ที่ใช้ได้แก่ ฐานข้อมูล ThaiLis และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ทาง สกอ.บอกรับให้กับหอสมุด หรือฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


3. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

บริการตอบคำถามทางวิชาการและคำถามทั่วไป ให้คำแนะนำวิธีการค้นคว้า ช่วยค้นหาทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการในหอสมุดและหน่วยงานภายนอกแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับสารสนเทศครบสมบูรณ์และสอดคล้องกับความต้องการมากที่สุด บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าให้บริการตอบคำถามแก่ผู้ใช้บริการผ่านช่องทางการบริการ


4. บริการยืมระหว่างห้องสมุด

ให้บริการสมาชิกที่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่มีในห้องสมุด แต่มีอยู่ในห้องสมุดอื่น ๆ ภายในประเทศหรือต่างประเทศ ผู้ใช้สามารถแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการยืมตัวเล่มจริงหรือบริการสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุด โดยกรอกแบบฟอร์มการขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดที่เคาน์เตอร์บริการสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและวิจัย ซึ่งบริการยืมระหว่างห้องสมุด แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
  1. ติดต่อขอยืมทรัพยากรสารสนเทศจากหน่วยงานภายนอก
  2. บริการให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศแก่หน่วยงานภายนอก


5. บริการขอหมายเลข ISBN

ISBN ย่อมาจาก International Standard Book Number หรือเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ คือ เลขรหัสสากลที่กำหนดขึ้นใช้สำหรับสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือทั่วไป มีความมุ่งหมายเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของหนังสือแต่ละชื่อเรื่อง เพื่อควบคุมความถูกต้องในการควบคุมข้อมูลในด้านการสั่งซื้อ การแลกเปลี่ยน และการบริการ ขั้นตอนการขอใช้บริการสำหรับหนังสือทั่วไป
  1. ผู้รับบริการกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการขอหมายเลข ISBN
  2. ยื่นเอกสารแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์บริการสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและวิจัย
  3. กรณีขอผ่านทางเว็บไซต์ห้องสมุด จะได้รับหมายเลข ISBN ภายใน 2 วันทำการ ผ่านทางอีเมล์
  4. ผู้ได้รับหมายเลข ISBN ต้องส่งตัวเล่มให้หอสมุดแห่งชาติ จำนวน 2 ฉบับ


6. บริการรวบรวมบรรณานุกรม

บริการรวบรวมและจัดทำรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศตามความต้องการของผู้รับบริการ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่มีอยู่ในห้องสมุด และจากหน่วยงานภายนอก ทั้งที่เป็นตำรา งานวิจัย วิทยานิพนธ์และบทความ


7. บริการให้คำปรึกษาด้านการทำวิจัย

เป็นบริการสำหรับช่วยเหลือผู้ที่ทำผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ที่ต้องการคำแนะนำหรือการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ วัน เวลา ที่ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ซึ่งจะแจ้งไว้ที่เคาน์เตอร์ให้บริการ