JA Mero - шаблон joomla Новости

เชิญทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ Mc Graw-Hill และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

หอสมุดเชิญท่านทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ Mc Graw-Hill ประมาณ 95 ชื่อเรื่อง และหนังสือสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประมาณ 35 ชื่อเรื่อง

ระยะเวลาการทดลองใช้ : เริ่มตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ระยะเวลา 4 เดือน

เข้าใช้ได้ที่ URL : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ Mc Graw-Hill และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : งานบริการสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและวิจัย นางสาวเยาวดี โชติกะ โทร. 063-1942615