คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

นายณัฎฐพงศ์ ถือดำ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ดร.สดชื่น ชาวชุมนุม
กรรมการสภาคณาจารย์ฯ
ประเภทคณาจารย์ประจำ
นางพรทิพย์ งานสกุล
กรรมการสภาคณาจารย์ฯ
ประเภทคณาจารย์ประจำ
นายณัฐพร รัตนพรรณ์
กรรมการสภาคณาจารย์ฯ
ประเภทคณาจารย์ประจำ
นายจิรวัฒน์ สุวรรณพฤกษ์
กรรมการสภาคณาจารย์ฯ
ประเภทคณาจารย์ประจำ
นางเอมอร นาคหลง
กรรมการสภาคณาจารย์ฯ
ประเภทคณาจารย์ประจำ
ผศ.ดร.เทิดศักดิ์ ยอแสงรัตน์
กรรมการสภาคณาจารย์ฯ
ประเภทคณาจารย์ประจำ
นายศักดิ์ชัย โพธิ์สัย
กรรมการสภาคณาจารย์ฯ
พนักงสนมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
นายประวิทย์ ทรัพย์จิตต์
กรรมการสภาคณาจารย์ฯ
พนักงสนมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
นายสัญญา ฉิมพิมล
กรรมการสภาคณาจารย์ฯ
พนักงสนมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
นายทวิตร นาคะรอด
กรรมการสภาคณาจารย์ฯ
ข้าราชการพลเรือนสายสนับสนุน