คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต