สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ศาลาพระพุทธอุดมวัฒนมงคล
พระพุทธอุดมวัฒนมงคล
พระพุทธอุดมวัฒนมงคล
อนุสรณ์สถานขุนเลิศโภคารักษ์

Capture

1111

1222

888

  • โครงการ/กิจกรรม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี ประจำปีงบประมาณ 2562
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเ...
 เพื่อถ่ายทำ VTR ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเป็นภาษาเกาหลี
ผศ.ดร.จิราพร ประสารการ ได้มอบหมายให้อาจารย์ ดร.สุธาสินี นิรัตติมานนท์...
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ในวันเฉลิมฯ สมเด็จพระบรมราชินี
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ในวั...
“พัฒนาจิต” รู้ธรรมชาติ รู้ธรรมดา เกิดปัญญาและสันติสุข
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเ...
  • กิจกรรมหน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดภูเก็ต
โครงการเสวนา การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน สู่การพัฒนาชุนชนคุณธรรมต้นแบบ และ แนวทางการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมศาสนสถาน ชุมชนเชิงทะเล
การเสวนาการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การพัฒนาชุนชนคุณธรรมต...
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรมประจำจังหวัด
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอน...
โครงการเสวนาและแสดงนิทรรศการ “เรือนไทยถิ่นภูเก็ต อัตลักษณ์พื้นถิ่น คุณค่าแห่งแผ่นดิน”
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดก...
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ไปสู่การปฏิบัติในระดับท้องถิ่น
เมื่อวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2560 ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ หัวหน้าหน่วยอนุรั...