สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ศาลาพระพุทธอุดมวัฒนมงคล
พระพุทธอุดมวัฒนมงคล
พระพุทธอุดมวัฒนมงคล
อนุสรณ์สถานขุนเลิศโภคารักษ์
  • โครงการ/กิจกรรม
โครงการเชิดชูเกียรติ “เพชรอันดามัน” ครั้งที่ 2
“เพชรอันดามัน” สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต เล็งเห็นความสำคัญ ผู้ท...
โครงการประกวดแข่งขัน ดนตรีไทย ชิงถ้วยเกียรติยศ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
“ดนตรีไทย สะท้อนสุนทรียะวัฒนธรรมไทย” สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต...
คนไทย กับ ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อบรม "สมุนไพร ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยใส่ใจสุขภาพ" เ...
งานสดุีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี ๒๕๖๒
“กวนกาละแม กำลังกายดี ความสามัคคีสูง” วันนี้คณะผู้บริหารและทีมงานจากสำ...
  • กิจกรรมหน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดภูเก็ต
โครงการเสวนา การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน สู่การพัฒนาชุนชนคุณธรรมต้นแบบ และ แนวทางการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมศาสนสถาน ชุมชนเชิงทะเล
การเสวนาการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การพัฒนาชุนชนคุณธรรมต...
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรมประจำจังหวัด
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอน...
โครงการเสวนาและแสดงนิทรรศการ “เรือนไทยถิ่นภูเก็ต อัตลักษณ์พื้นถิ่น คุณค่าแห่งแผ่นดิน”
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดก...
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ไปสู่การปฏิบัติในระดับท้องถิ่น
เมื่อวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2560 ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ หัวหน้าหน่วยอนุรั...