ปรัชญา

ศูนย์เรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สังคมอาเซียน

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาด้านศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  2. ศึกษา ค้นคว้าวิจัย พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  3. ให้บริการด้านศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่สังคม
  4. ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคคล เทคโนโลยี ปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย และสังคม

อัตลักษณ์

แหล่งเรียนรู้ บูรณาการ สร้างงานวัฒนธรรม