08

เมื่อวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2559 ดร.ราชรถ  ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวพรพิมล  เตียมวัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุมเสริมสร้างสมรรถนะผู้นำหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดขึ้น ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้นำหน่วยอนุรักษ์ฯ และฝึกปฏิบัติกระบวนการจัดทำแนวทางจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม เพื่อลดผลกระทบด้านภูมิทัศน์ โดยมีทีมวิทยากรจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร ดำเนินการ หลังจากเสร็จสิ่นการประชุม นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานโนบายและแผนทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติ์มามอบประกาศศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

และ ดร.ราชรถ  ปัญญาบุญ หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต และหัวหน้ากลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มที่ 17 อันดามัน ได้เข้าร่วมประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 1/2560 ในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 19.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

01

11

12

14

16

18

20