02

เมื่อวันที่ 26 – 28 มกราคม 2560 ดร.ราชรถ  ปัญญาบุญ หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2560 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

และในวันที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 19.00 น. ดร.ราชรถ  ปัญญาบุญ หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต และหัวหน้ากลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มที่ 17 อันดามัน ได้เข้าร่วมประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องเวียงคำ (ชั้นลอย) โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

03

04

05

06

10

11

15