07

เมื่อวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2560 ดร.ราชรถ  ปัญญาบุญ หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต และหัวหน้ากลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มที่ 17 อันดามัน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตัวแทนภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด ณ พญาไม้รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 

02

03

05

12

06

08

10

11