01

เมื่อวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2560 ดร.ราชรถ  ปัญญาบุญ หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต และหัวหน้ากลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มที่ 17 อันดามัน ประชุมกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มที่ 17 อันดามัน ครั้งที่ 2/2560 ประกอบด้วยหัวหน้าและตัวแทนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และระนอง ณ โรงแรมทินิดี จังหวัดระนอง เพื่อชี้แจงรายละเอียดที่สำคัญให้รับทราบ และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มที่ 17 อันดามัน

 02

03

04

05

06

07

08

09

 10

11

12