01

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 ดร.ราชรถ  ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต และนายศิวพงศ์  ทองเจือ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าภูเก็ต ครั้งที่ 1/2560 เพื่อร่วมจัดทำแผนการดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

 02

03

04