01

เมื่อวันที่ 24-25 ตุลาคม 2559 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชุมชนหาดในยาง ณ โรงแรมในยางบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิด การรักษาความสะอาด การจัดการปัญหาและคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ จากนั้น ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนหาดในยาง ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กับ โรงแรมในยางบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา และสมาคมรักษ์หาดในยาง โดยมีผู้ร่วมลงนาม ดังนี้ ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต, ผศ.สุทิพย์จีนาวุธ รองอธิการบดี, ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, นายคำนิตย์ จำปาทอง กำนันตำบลสาคู, นายสนธยา หลาวหล้าง นายกสมาคมรักษ์หาดในยาง และนายมงคล รักษ์บัวทอง F&B Managers แทน ผู้อำนวยการโรงแรมในยางบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา

หลังการสัมมนาได้มีกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วม จากคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่หาดในยาง ลงสำรวจพื้นที่ และร่วมเก็บขยะบริเวณชายหาด

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้มอบอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยให้แก่ชุมชนหาดในยาง และจัดเสวนาเรื่อง "การจัดการขยะมูลฝอยจากต้นทางสู่ปลายทาง" โดยมีคณะวิทยากรบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และตอบข้อซักถาม เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักและจิตสำนึก ในการจัดการขยะมูลฝอย

 02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24