01

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านมารยาทไทย ในวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ ประสารการ รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านมารยาทไทย การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านมารยาทไทย ได้แบ่งเนื้อหาเป็น 2 ช่วง คือ 1) การบรรยายเรื่อง “มารยาทไทยและแนวปฏิบัติในสังคมไทย” และ 2) ฝึกปฏิบัติด้านมารยาทไทย ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากนายจักรพงศ์  บุญสว่าง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ  และนางสาวกิตติมา ทิพรัตน์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต เป็นวิทยากรบรรยายและถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษา ทั้งนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดทำสื่อวีดิทัศน์ "มารยาทไทยในสถานศึกษา" เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ และสื่อเพื่อการศึกษา มอบให้แก่หน่วยงานต่างๆ

  

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11