พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ณ วัดมงคลนิมิตร (พระอารามหลวง) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559

01

02

03

04

05

24

25

06

 07 2

08

09

10

11

 12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23