20

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 10.10 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมายัง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมี ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่า เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทาน เข็มที่ระลึกพระนามาภิไธยย่อ “ส.ธ.” แก่ผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนการศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำนวน 100 ราย

จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติ ทรงปลูกต้นราชพฤกษ์จำนวน 1 ต้นเพื่อเป็นที่ระลึก และเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงต่างๆ อาทิ นิทรรศการที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตลอดเวลา 45 ปีแห่งการก่อตั้ง จนถึงปัจจุบันที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีศักยภาพความพร้อมในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ การแสดงระบำบาบ๋าเพอรานากัน ซึ่งเป็นการแสดงที่ได้รับแนวคิดจากวิถีชีวิตและประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์บาบ๋าเพอรานากันในจังหวัดภูเก็ต และมีลักษณะของทรงผม "ชักอิโบย" อันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของสตรีชาวบาบ๋า นิทรรศการอาหารพื้นเมืองภูเก็ต เช่น ขนมอาโป๊ง ที่นิยมรับประทานคู่กับชากาแฟยามเช้า มีลักษณะคล้ายขนมถังแตก ,นิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ เครื่องแกงตำมือแม่บ้านท่าหลา และผ้าปาเต๊ะเพ้นท์ลาย ซึ่งผ้าปาเต๊ะเป็นเครื่องแต่งกายประจำท้องถิ่นภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต การขับร้องและบรรเลงเพลงจากวงเดอะชาร์ค (THE SHARKS) ซึ่งเป็นกลุ่มศิลปินชาวภูเก็ต ,การแสดงรองเง็ง ภูเก็ต โดยแม่จิ้ว ประมงกิจชาวไทยใหม่ (กลุ่มอุรักลาโว้ย) จากหมู่เกาะสิเหร่ ซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงในฝั่งทะเลอันดามันและรองเง็งปัตตานี การแสดงหนังตะลุงโดยศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงมโนราห์ที่ได้มีการส่งเสริมให้แก่เยาวชน เพื่อการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้า และการแสดงลิเกป่า โดยนายตรึก ปลอดฤทธิ์ ศิลปินพื้นบ้านชาวกระบี่

สำหรับอาคารเฉลิมพระเกียรตินั้น จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และได้รับพระราชทานชื่อว่าอาคารเฉลิมพระเกียรติ เป็นอาคารที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญให้แก่นักศึกษาบุคลากรและชุมชน รวมทั้งใช้เป็นศูนย์ภาษา ห้องประชุม และห้องจัดนิทรรศการ ศูนย์หนังสือ ตลอดจนใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน ฝึกอบรม สัมมนาของหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เป็นอาคารสูง 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยกว่า 76,000 ตารางเมตร

01

02

03

04

09

13

16

18

21

22

25

27

32

40

44

45