01

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต และหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการสำรวจและรวบรวมข้อมูลศาสนสถานและเรือนไทยมุสลิมจังหวัดภูเก็ต” ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก นายปิยเดช เชื้อฉลาด เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต ดร.ธีราธร ลำเนาครุฑ อาจารย์คณะวิเทศศึกษา ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และอาจารย์ศิวพงศ์ ทองเจือ อาจารย์สาชาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมเป็นวิทยากร

การจัดสัมมนาในครั้งนี้นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของมัสยิดกับวิถีชีวิตในเรือนไทยมุสลิมจังหวัดภูเก็ต และการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในมัสยิดเพื่อการอนุรักษ์ศาสนสถาน เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและหาแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในมัสยิดที่ถูกต้อง สอดคล้องตามหลักศาสนาอิสลาม เพื่อคงไว้ซึ่งสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเป็นข้อมูลการเผยแพร่และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนอนุรักษ์ การวางแผนอนุรักษ์คุ้มครอง เฝ้าระวัง และพัฒนาให้คงไว้ ไม่สูญหายไปกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจทำลายคุณค่าความสำคัญของศาสนสถานที่สำคัญของศาสนาอิสลาม

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

 12

13

14

15