01

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณอนุสรณ์สถานขุนเลิศโภคารักษ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดประกอบพิธีทำบุญเสริมสิริมงคลและบวงสรวงอนุสรณ์สถานขุนเลิศโภคารักษ์ ประจำปี 2560 โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา พร้อมด้วย นายวิบูลชัย ณ ระนอง นางวิภาพรรณ คูสุวรรณ และทายาทตระกูล ณ ระนอง (ขุนเลิศโภคารักษ์) เข้าร่วม

โดยในพิธีดังกล่าวมีการประกอบพิธีไหว้บรรพบุรุษ และวางพวงมาลัยดอกไม้สด พร้อมเผากระดาษเงิน กระดาษทอง อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับตามประเพณีชาวไทยเชื้อสายจีน จากนั้นมีการประกอบพิธีทางศาสนาพุทธ โดยได้นิมนต์พระครูวิสุทธิ์กิตยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดกิตติสังฆาราม (วัดกะตะ) เจ้าคณะตำบลฉลอง พร้อมพระสงฆ์จำนวน 4 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ และถวายปัจจัยไทยธรรมเพื่อความเป็นสิริมงคล สำหรับพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ชาวราชภัฏภูเก็ต และทายาทขุนเลิศโภคารักษ์ ได้ระลึกถึงคุณงามความดีของท่าน ผู้ซึ่งเป็นบุคคลผู้มีคุณูปการในด้านต่างๆ แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อปี พ.ศ. 2514 ขุนเลิศโภคารักษ์ได้บริจาคที่ดินจำนวนกว่า 273 ไร่ ให้แก่วิทยาลัยครูภูเก็ต หรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในปัจจุบัน

 02

05

14

03

04

06

07

08

09

10

11

12

13