07

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน โดยมี ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะฯ เป็นประธาน ร่วมด้วย บุคลากร นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมทำกิจกรรมอย่างเนืองแน่น ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการนี้มีคณาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ อาจารย์วราภรณ์ วัจนะพันธ์ อาจารย์วชิราภรณ์ ชนะศรี และ ดร.อมรรัตน นาคะโร เป็นวิทยากรถ่ายทอดวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้แก่ตัวแทนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพื่อนำความรู้การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน (ดอกดารารัตน์) ไปเผยแพร่และถ่ายทอดให้บุคคลอื่น เพื่อร่วมกันเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานต่อไป

02

 11

12

15

24

26

28

36

38

42

45

09

04

01