ระหว่างวันที่ 12-19 ธันวาคม 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับชมรมผู้ปฏิบัติธรรมจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการอบรม “พัฒนาจิต” ตามหลักสูตรคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย รุ่นที่ 49 โดยมี ดร.ณัฎฐพงศ์ ถือดำ รองอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดร.เวท ไทยนุกูล ประธานชมรมปฏิบัติธรรมจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ณ วัดลัฏฐิวนาราม (วัดใต้) ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต

โครงการอบรมครั้งนี้นับเป็นรุ่นที่ 49 ของการอบรม “พัฒนาจิต” หลักสูตรคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย ซึ่งมหาวิทยาลัยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้เกิดความสงบแห่งจิตใจ ด้วยการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญญา ให้ความรู้ความความเข้าใจในธรรมชาติของชีวิต และความเป็นไปของสรรพสิ่งทั้งปวงที่ไม่เที่ยง โดยการอบรมมีวิทยากรจากที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ถ่ายทอดวิถีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่ถูกต้อง และเพื่อให้สามารถใช้หลักศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการดำรงชีวิต มีธรรมะเป็นที่พึ่งรู้จักผิดชอบชั่วดี ตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจพุทธศาสนาดีขึ้น สามารถช่วยเผยแพร่พุทธศาสนาให้เจริญวัฒนาสถาพรยิ่งๆ ขึ้นไป

wat tai phuket dec 2017 1

wat tai phuket dec 2017 2

wat tai phuket dec 2017 3

wat tai phuket dec 2017 4

wat tai phuket dec 2017 5

wat tai phuket dec 2017 6

wat tai phuket dec 2017 7

wat tai phuket dec 2017 8

wat tai phuket dec 2017 9

wat tai phuket dec 2017 10

wat tai phuket dec 2017 11

wat tai phuket dec 2017 12

wat tai phuket dec 2017 13