เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการเสวนาวิชาการ "ศาสนสัมพันธ์ร่วมสร้างสรรค์ คุณธรรม จริยธรรม สู่สังคมไทยที่ดี" ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฎฐพงษ์ ถือดำ รองอธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วย ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมอย่างเนืองแน่น ในการเสวนาวิชาการครั้งนี้ได้เรียนเชิญวิทยากรประกอบด้วย 1) พระราชสิริมุนี  เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต (เจ้าอาวาสวัดท่าเรือ) 2) ศาสนาจารย์ยศนันท์  กรกัมปนาท  คริสตจักรศิโยนของพระเจ้า ภูเก็ต 3) นายวิรัช ศรีโรบล  รองประธานมูลนิธิภูเก็ตตันดายูดาปานี (วัดอินเดีย) จังหวัดภูเก็ต 4) นายณัฐพร สามารถ  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต 5) นายสัตนามซิงห์ มัตตา  นายกสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา (วัดซิกซ์) จังหวัดภูเก็ต 6) นายหรินทร์ สุขวัจน์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต การเสวนาดังกล่าวเพื่อสร้างฐานความรู้ทางด้านหลักศาสนาและค่านิยมที่พึงประสงค์แต่ละศาสนา ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับสังคมโดยรวมในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของประชาชนทุกกลุ่ม

001

002

008

011

017

018

019

023

024

IMG 2003

009

013

025

026

027

012

028

029

IMG 2034