เมื่อวันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต ประชุมจัดทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. 2561 - 2564 ณ กระทะทองกอล์ฟและรีสอร์ท จังหวัดพังงา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฎฐพงศ์ ถือดำ รองอธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และผู้บริหาร/ตัวแทนจากคณะ/สำนัก ร่วมกันประชุมทบทวนจัดทำระบบและกลไกและแผนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต พ.ศ. 2561 - 2564 เพื่อให้การดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของทุกหน่วยงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2561 - 2564 และเกณฑ์การประเมินจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 0135

 0001

 0005

 0013

 0017

 0026

 0036

 0037

 0041

 0145

 0162

 0163

 0167

 0180

 0185