เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการมารยาทไทย ครั้งที่ 2 ให้แก่นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

การจัดอบรมมารยาทไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมารยาทไทยให้แก่นักศึกษา และสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติตนในทางที่เหมาะสม ทั้งสามารถถ่ายทอดมารยาทไทยให้แก่ผู้อื่นต่อไปได้ ทั้งยังเป็นการธำรงรักษา และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทยด้านมารยาทไทยให้คงอยู่ตลอดไป

การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้เรียนเชิญวิทยากรจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จำนวน 2 ท่าน คือ นายวินัย วรวัตร์ และนายมณฑล ยิ่งยวด นักวิชาการกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

 

01

02

03

04

 

06

07

08

09

10

11

12