เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการเสวนา ชาบาติก "ชูชาติ ระวิจันทร์" ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ในการเสวนาชาบาติกครั้งนี้ มี ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในเรื่องการทำบาติก เข้าร่วมการเสวนา โดยมีคณะวิทยากร ได้แก่ รศ.สมชาย พรหมสุวรรณ ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล คุณสิริชัย จันทร์ส่องแสง คุณสิริพัณ พันธุเสวี คุณสมชาย ยิ้มพัฒน์ และอาจารย์พิชานันต์ พูลเกิด

ผ้าบาติกเป็นผลิตภัณฑ์ที่แพร่หลายในหมู่ผู้คนบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของไทย โดยการนำมาทำเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มในจังหวัดภูเก็ตผ้าบติกก็ได้รับความนิยมมีการปรับปรุงคิดค้นเทคนิควิธีต่างๆจนมีลักษณะเฉพาะ ทั้งนี้อาจารย์ชูชาติ ระวิจันทร์ เป็นหนึ่งในผู้มีคุณูปการต่อการพัฒนาเทคนิคลวดลายของผ้าบาติกในจังหวัดภูเก็ต ในนามของ “ ชาบาติก ” ( ชาติ+บาติก ) ในช่วงที่ท่านรับราชการเป็นอาจารย์ภาควิชาศิลปะตั้งแต่วิทยาลัยครูภูเก็ตจนเปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏภูเก็ตเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยการสัมมนาครั้งนี้ยังเป็นเวทีสร้างความร่วมมือจากการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการศึกษาความรู้ท้องถิ่น

โครงการชาบาติก “ชูชาติ ระวิจันทร์” จะเป็นการจัดประชุมเสวนาและจัดนิทรรศการเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสถานะองค์ความรู้และเพื่อเปิดเวทีการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับประสบการณ์การศึกษาและการทำงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกที่ได้รับแรงบันดาลใจจากงานของอาจารย์ชูชาติ ระวิจันทร์ตลอดจนสร้างเครือข่ายทางวิชาการและการค้าอันจะนำไปใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมต่อไป
กิจกรรมในครั้งนี้มีทั้งการเสวนา การสาธิตการทำบาติก และนิทรรศการเชิดชูเกียรติ “ชาบาติก : ชูชาติ ระวิจันทร์”

นอกจากนี้แล้วยังมีนิทรรศการเทิดพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ได้จัดแสดงในงานวันราชภัฏ ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17